דיסקליימר: אפליקציות אקסליות אלו נבנו בהתנדבות ומתוך כוונה לחזק את קהילת מעריכי השווי בארץ, על עוסקיה ותלמידיה. לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ושווי פנימי אינם נושאים באחריות לאף תוצאה המוצגת במחשבונים מבוססי אקסל אלו בשום פנים ואופן. השימוש בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד.

 

מודל בלק-שולס (BLACK SCHOLES MODEL)

 

מודל מרטון (MERTON MODEL)

 

המודל בינומי (BINOMIAL MODEL)

 

מודל גרמן (GARMAN KOHLHAGEN MODEL)

 

מודל בלק (BLACK's MODEL)

 

אופציה להחלפת נכס בנכס (EXCHANGE ASSET OPTION)

 

אופציית חסם (BARRIER OPTION)

 

אופציה ה"מסתכלת אחורה" (LOOKBACK OPTION)

 

אופציה אסייתית (AVERAGE RATE OPTION)

 

מודל מקמילן, בארונה, אדסי ווויילי (MACMILLAN BARONE ADESI and WHALEY MODEL)

 

אופציה בינארית (BINARY OPTION)

 

אופציה על אופציה (COMPOUND OPTION)

 

אופציות קשת (RAINBOW OPTIONS)

 

אופציות קוואנטו (QUANTO OPTIONS)

 

מודל סטיית תקן היסטורית (HISTORICAL VOLATILITY MODEL)

 

מודל סטיית תקן גלומה (IMPLIED VOLATILITY MODEL)

 

עסקת אקדמה על שער חליפין (FOREIGN EXCHANGE FORWARD)

 

עסקת אקדמה על ריבית (FORWARD RATE AGREEMENT)

 

סימולציית מונטה קרלו (MONTE CARLO SIMULATION)

 

תמחור איגרות חוב סטרייט (STRAIGHT BOND PRICING)

 

תמחור איגרות חוב להמרה (CONVERTIBLE BOND PRICING)

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל ההכנסות

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל הרווח הגולמי

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל ה- EBITDA

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל ה- EBIT

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל ה- EBIT לאחר מס

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל הרווח הנקי

 

מחשבון הערכת שווי חברה בשיטת מכפיל ההון העצמי

 

מחשבון ביתא ענפית ממוצעת

 

מחשבון יחס מנוף פיננסי ענפי ממוצע

 

מחשבון סטיית תקן ענפית ממוצעת

 

מחשבון שיעור צמיחת ההכנסות הענפי הממוצע ב- 5 השנים האחרונות

 

מחשבון שיעור רווח גולמי ענפי ממוצע

 

מחשבון שיעור הוצאות תפעוליות ענפי ממוצע

 

מחשבון שיעור הון חוזר תפעולי ענפי ממוצע

 

מחשבון שיעור פחת והפחתות ענפי ממוצע

 

מחשבון שיעור ההשקעות ההוניות ענפי ממוצע

 

מחשבון פרמיית הסיכון הממוצעת בשוק ההון

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד מקצועי, מוסד להכשרה והשתלמויות מקצועיות.

 

הלשכה פועלת להסדרה וולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, הן באמצעות קביעת תנאי כשירות, כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועיים לפרקטיקנים בתחומים הללו והן על ידי הכשרתם והסמכתם של אנשי מקצוע איכותיים לתחומים הללו.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ©