top of page

אודות

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מייצגת את אנשי המקצוע העוסקים בתחום בפני גורמים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים בארץ ובחו"ל. הלשכה מספקת שירותי איגוד מקצועי, תוכניות הכשרה והסמכה, השתלמויות מקצועיות ושירותי השמה לבוגרי תוכניות ההכשרה שלה ולמוסמכיה.

 

הלשכה הוקמה במטרה להסדיר באופן וולונטרי את תחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל, להקטין את השונות בקרב הפרקטיקנים בתחום ולקדם את מעמדם המקצועי של העוסקים בתחום כבעלי תפקיד בכיר, משמעותי ומרכזי במגזרי השירותים הפיננסיים, הבנקאות הביטוח ושוק ההון.

 

הערכות שווי הוא תחום ידע שעוסק בקביעת שווי הוגן לתאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים. בהערכת השווי נעשה שימוש בכלים תיאורטיים ומעשיים מתחומי הכלכלה, המימון, ההשקעות, הסטטיסטיקה והחשבונאות ויישומם באפליקציות אקסליות ובפתרונות ממוחשבים מבוססי VBA.

 

אקטואריה פיננסית היא תחום ידע הכולל מגוון נושאים (ממש כמו מנהל עסקים) העוסק במיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכונים פיננסיים, כגון: סיכוני שוק (שע"ח, ריבית, אינפלציה, מחירי ני"ע ומחירי סחורות), סיכוני נזילות (נזילות נכס ונזילות תז"מ), סיכוני אשראי (חדלות פירעון, הורדת דירוג ומרווח), סיכוני השקעות וסיכונים תפעוליים (אלמנטרי, כללי ומודל). התחום נמצא בצמיחה בתעשיה הפיננסית בעולם והעוסקים בו זוכים ליוקרה ולשכר גבוה.


פעילות הלשכה באה להוביל את התחומים הללו ולהעצים את המומחיות הנדרשת, לפעול להסמכת מעריכי שווי ואקטוארים פיננסיים, לקבוע סטנדרטים, להנחות וללמד כיצד לעשות שימוש במתודולוגיות עדכניות ולהוות מקור לידע, ביטחון ומצוינות הן מבחינה כלכלית וסטטיסטית-תיאורית והן מבחינה מימונית ואקטוארית-פרקטית. 

 

הלשכה פותחת נתיב מקצועי ומוסמך לעובדים המעוניינים להשתלב בתחומים אלו, לארגונים המחפשים עובדים בעלי מיומנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים ולעוסקים בתחום הפיננסי המעוניינים להתעדכן ולהתקדם. הלשכה מספקת הכשרות להסמכותיה הייחודיות, מציעה מגוון השתלמויות, מקיימת הכשרות בשיתוף גופים אקדמיים ומומחים מהארץ ומחו"ל, עורכת כנסים וימי עיון לעדכון ולשימור הידע ומהווה מקור להצעות עבודה.

 

הלשכה תגדיר מיהו מעריך שווי ומיהו אקטואר פיננסי, מהן הדרישות המקצועיות אותן הם נדרשים למלא ומהו הגילוי הנאות הנדרש בפירוט ההנחות עליהן מבוססות עבודותיהם.

 

הלשכה אימצה את כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של המועצה לתקני הערכות שווי בינלאומיים (IVSC- International Valuation Standards Council) במטרה ליצור שפה אחידה ובין-לאומית על פי הפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם. 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page