top of page

הסמכת "מעריך שווי מימון כמותי" (QFV) 

הדרישות להסמכת QFV - מעריך שווי מימון כמותי

הסמכת "מעריך שווי מימון כמותי" (QFV- Quantitative Finance Valuator) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בהערכות שווי של נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים.

אודות הסמכת ה- QFV

הסמכת "מעריך שווי מימון כמותי" (QFV- Quantitative Finance Valuator) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- QFV הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בהערכות שווי של נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים במגוון הקשרים:

 • לצרכי דיווח כספי, דהיינו, אמידת שווי הוגן על פי כללי חשבונאות בין לאומית (IFRS), תקינה אמריקאית (US GAAP) ותקינה חשבונאית ישראלית.

 • לצרכי עסקאות, דהיינו, היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ושינויי מבנה אחרים.

 • לצרכי מס, דהיינו, היערכות לדיונים עם רשויות המס

 • כחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

 

הערכות שווי מימון כמותי כוללות בין היתר את העבודות הבאות: 

 • שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives).

 • בדיקות אפקטיביות ההגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests).

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2.

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- 7 IFRS.

 • הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות.

 • הערכות שווי אופציות פיננסיות.

 • הערכות שווי פוזיציות נגזרים מורכבות.

 • בניית מודלים פיננסיים ואינפלציוניים (IAS 39,AG-7, AG-8).

 • ניתוח סיכוני אשראי של צד נגדי (CVA ו- DVA).

 

וועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- QFV עבור ארבע קטגוריות של מועמדים:

 

א) מועמדים המחזיקים בהסמכה בינלאומית השקולה להסמכת ה- QFV

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תעודת ההסמכה הבינלאומית על שם המועמד. ההסמכה הבאה הינה שקולה להסמכת ה- QFV:

 • "תעודה במימון כמותי" (CQF- Certificate in Quantitative Finance) של המוסד למוסמכים במימון כמותי (CQF Institute); וגם

                                                                                          וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- QFV.

ב) מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 6 התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "מעריך שווי מימון כמותי" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח QFV* אישי; וגם

 

6. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- QFV.

 

ג) מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 7 התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום הערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים; וגם

 

7. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- QFV.

 

ד) כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם​

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "מעריך שווי מימון כמותי" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח QFV* אישי; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- QFV.

 

דו"ח QFV

דו"ח QFV עשוי לשמש לצרכי דיווח כספי (על פי תקני חשבונאות ישראליים, IFRS ו- US GAAP) במסגרת עסקאות ריאליות (לצרכי מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה, שינויי מבנה אחרים ועסקאות עם בעלי שליטה), כחוות דעת לרשויות רגולטוריות (הרשות לניירות ערך וה- SEC בארה"ב) וסטטוטוריות (רשות המסים בישראל וה- IRS בארה"ב) או כחוות דעת מומחה לבתי משפט (איזון משאבים כלכליים או סיכסוכים עסקיים).

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח QFV:

 • שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives).

 • בדיקות אפקטיביות ההגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests).

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2.

 • הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- 7 IFRS.

 • הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות.

 • הערכות שווי אופציות פיננסיות.

 • הערכות שווי פוזיציות נגזרים מורכבות.

 • בניית מודלים פיננסיים ואינפלציוניים (IAS 39,AG-7, AG-8).

 • ניתוח סיכוני אשראי של צד נגדי (CVA ו- DVA).

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- QFV (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- QFV

 

תוכנית הסמכת ה- QFV

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page