top of page

מטרות

  1. להגדיר מקצועות בתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית ולספק הסמכות ייעודיות למקצועות אלו על פי הנהוג בעולם.

  2. לאמץ את כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של המועצה לתקני הערכות שווי בינלאומיים (IVSC- International Valuation Standards Council).

  3. לקבוע תנאי כשירות למקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית הכוללים השכלה והתמחות. 

  4. להשיג הכרה בהסמכות הייעודיות של הלשכה כתו איכות להכשרת מעריכי שווי ואקטוארים פיננסיים בקרב מעסיקים פוטנציאליים (בנקים, חברות ביטוח, משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, בתי השקעות וחברות לייעוץ השקעות וניהול תיקים, חברות ציבוריות ופרטיות, משרדים ממשלתיים, גופים רגולטוריים ורשויות סטטוטוריות).

  5. לפעול להשגת הכרה במעמדם של מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים ושל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל כמסגרת ארגונית-מקצועית המייצגת את האינטרסים של העוסקים בתחום בפני גורמים ממשלתיים, ציבוריים ואחרים בארץ ובחו"ל.

  6. לספק השתלמויות מקצועיות לצורך העלאת הרמה המקצועית בקרב העוסקים במקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית.

  7. לפעול לשילוב מקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית במסגרת לימודים לתארים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה.

  8. להוביל ולקדם מחקרים אשר יספקו מענה לסוגיות מקצועיות ויתרמו לקידום מקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית.

  9. לטפח יחסי חברות וכבוד בין כלל חברי הלשכה ולחזק את הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות מקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page