top of page

אודות הסמכת ה- Associate

הסמכת "אקטואר מתמחה" (A.IL.A.V.F.A.- Associate of The Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- Associate הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בתחומי האקטואריה הבאים:

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול של סיכוני שוק.

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני אשראי.

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני תפעוליים ואינטגרטיביים (לרבות סיכוני נזילות וסיכוני מודל).

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני השקעות.

  • תמחור חוזי ביטוח חיים, קביעת רזרבות (מאזנים אקטואריים בענף הביטוח) וחישוב ערכי פוליסה (ערך פדיון וערך מסולק).

  • עריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה, חישוב זכויות והתחייבויות העמיתים בקרנות פנסיה וותיקות בגין ותק עבר ובגין ותק עתיד וחישוב מחוייבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS.

 

על מנת לקבל את הסמכת ה- Associate, וועדת ההסמכה של הלשכה דורשת חברות בלשכה ועמידה ב- 10 בחינות הלשכה הבאות:

                         1. יסודות האקטואריה הפיננסית                           6. אקטואריית סיכוני אשראי 

                         2. ניתוח כמותי                                                  7. אקטואריית סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים 

                         3. שווקים ומוצרים פיננסיים                                 8. אקטואריית סיכוני השקעות 

                         4. מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית         9. אקטואריית סיכוני חיים

                         5. אקטואריית סיכוני שוק                                   10. אקטואריית סיכונים פנסיוניים          

הדרישות להסמכת Associate - אקטואר מתמחה

הסמכת "אקטואר מתמחה" (A.IL.A.V.F.A.- Associate of The Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחומי האקטואריה הבאים:

1) אקטואריית סיכוני שוק; 2) אקטואריית סיכוני אשראי; 3) אקטואריית סיכונים תפעוליים; 4) אקטואריית סיכוני השקעות; 5) אקטואריית סיכוני חיים; ו- 6) אקטואריית סיכונים פנסיוניים.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page