top of page

הסמכת "אקטואר מלא" (Fellow) 

אודות הסמכת ה- Fellow

הסמכת "אקטואר מלא" (F.IL.A.V.F.A.- Fellow of The Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- Fellow הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בתחומי האקטואריה והערכות השווי הבאים:

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול של סיכוני שוק.

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני אשראי.

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני תפעוליים ואינטגרטיביים (לרבות סיכוני נזילות וסיכוני מודל).

  • מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני השקעות.

  • תמחור חוזי ביטוח חיים, קביעת רזרבות (מאזנים אקטואריים בענף הביטוח) וחישוב ערכי פוליסה (ערך פדיון וערך מסולק).

  • עריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה, חישוב זכויות והתחייבויות העמיתים בקרנות פנסיה וותיקות בגין ותק עבר ובגין ותק עתיד וחישוב מחוייבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- 19 IAS.

  • מידול פיננסי וכלכלי מורכב ב- Excel ו- VBA.

  • הערכות שווי מכשירים פיננסיים מורכבים.

 

על מנת לקבל את הסמכת ה- Fellow, וועדת ההסמכה של הלשכה דורשת חברות בלשכה ועמידה ב- 20 בחינות הלשכה הבאות:

                        1. יסודות האקטואריה הפיננסית                              11. מודלים של מימון תאגידי 

                        2. ניתוח כמותי                                                     12. מודלים של תיקי השקעות 

                        3. שווקים ומוצרים פיננסיים                                    13. מודלים לתמחור אופציות 

                        4. מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית            14. מודלים לתמחור איגרות חוב 

                        5. אקטואריית סיכוני שוק                                       15. מידול פיננסי וכלכלי   

                        6. אקטואריית סיכוני אשראי                                   16. הערכת שווי אופציות ועתידיות  

                        7. אקטואריית סיכונים תפעוליים ואינטגרטיביים         17. אקטואריה פיננסית 

                        8. אקטואריית סיכוני השקעות                                18. הערכת שווי נגזרים מתקדמים 

                        9. אקטואריית סיכוני חיים                                      19. מידול נגזרים באמצעות VBA 

                        10. אקטואריית סיכונים פנסיוניים                           20. הערכות שווי מימון כמותי

הדרישות להסמכת Fellow - אקטואר מלא

הסמכת "אקטואר מלא" (F.IL.A.V.F.A.- Fellow of The Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחומי האקטואריה והערכות השווי הבאים:

1) אקטואריית סיכוני שוק; 2) אקטואריית סיכוני אשראי; 3) אקטואריית סיכונים תפעוליים; 4) אקטואריית סיכוני השקעות; 5) אקטואריית סיכוני חיים; 6) אקטואריית סיכונים פנסיוניים;

7) מידול פיננסי וכלכלי; ו- 8) הערכות שווי מימון כמותי.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page