top of page

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) תשמח לצרף לשורותיה חברים העוסקים בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית. 

 

הלשכה הקימה פורום שולחן עגול במטרה לייצר שיח מקצועי ובמה לשיתוף ידע ולהחלפת דעות בסוגיות הנמצאות על סדר היום. הפורום יתכנס על בסיס תקופתי וסיכומי הדיונים יופצו לחברי הלשכה.

 

הלשכה תשמח לצרף לשורותיה חוקרים ואנשי אקדמיה המתמחים בתחומי הערכות השווי, האקטואריה, ניהול הסיכונים והנדסה הפיננסית ומכירים בחשיבותם.

 

יתרונות החברות בלשכה:

 • ניוזלטר שבועי מקצועי עדכני בנושא הערכות שווי וניהול סיכונים 

 • קישורים להערכות שווי של חברות פרטיות, קניין רוחני ומכשירים פיננסיים מורכבים, המתפרסמות מעת לעת, באתר רשות ניירות ערך

 • מחשבונים מקצועיים בנושא הערכות שווי (פרמטרים לגיבוש שיעור היוון, לבניית תחזית פיננסית ולתיקוף הערכת השווי)

 • פרסומים עדכניים בנוגע לפרמיות גודל, הרלוונטיות למעריכי שווי.

 • לוחות תמותה עדכניים, כולל ערכי קומוטציה וגדלים פנסיוניים, הרלוונטיים לאקטוארים.

 • מאמרים מקצועיים בנושאי הערכות שווי, אקטואריה, מימון אופציות, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית

 • הנחה משמעותית על השתתפות סמינרים מקצועיים, השתלמויות מקצועיות וקורסים.

 • כניסה חינם למפגשי "שולחן עגול" של הלשכה, שמטרתם להוות מעין Advisory Board לחברי הלשכה המעוניינים לקבל מספר חוות דעת מפרקטיקנים לסוגיות שונות שאיתן הם מתמודדים (בתחומי הערכות שווי ואקטואריה כמובן)

 • במה לפרסום תוכן ומאמרים מקצועיים

 

מיהם החברים שאנו מחפשים:

 • מנהלי סיכונים ראשיים ([CRO- Chief Risk Officer), מנהלי סיכוני שוק, מנהלי סיכוני אשראי, מנהלי סיכוני השקעות ומנהלים האחראים על תחומים אלה; דירקטורים, מנכ"לים, נושאי משרה.

 • מנהלי סיכונים תפעוליים, אקטוארים ממונים בביטוח חיים, אקטוארים ממונים בקרנות פנסיה ואקטוארים ממונים בביטוח כללי,

 • יועצי הערכות שווי, אקטואריה ניהול סיכונים בעלי ניסיון מוכח.

 • בעלי תואר אקדמאי באחד או ביותר מהתחומים הבאים: מנהל עסקים, כלכלה, אקטואריה וכן בעלי השכלה אקדמאית אחרת העוסקים בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית בתחום מומחיותם.

 • בעלי הסמכות בינלאומיות בהערכות שווי, אקטואריה, ניהול סיכונים והנדסה פיננסית

 

כל חבר לשכה משתייך לאחת מארבע הקטגוריות הבאות:

 • "חבר לומד" (Student Member)- זה המעמד של כל חברי הלשכה (להלן: החבר) אשר נמצאים במהלך לימודיהם ושעדיין לא קיבלו הסמכה אחת של הלשכה.

 • "חבר נלווה" (Affiliate Member)- במידה וחבר בעל מעמד "חבר לומד" קיבל אחת מהסמכות הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "חבר נלווה".

 • "אקטואר מתמחה" (Associate)- במידה וחבר בעל מעמד "חבר נלווה" מחזיק ב- 6 ההסמכות הבאות של הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "אקטואר מתמחה": אקטואר סיכוני חיים (LRA); אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA); אקטואר סיכוני שוק (MRA); אקטואר סיכוני אשראי (CRA); אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA); ואקטואר סיכוני השקעות (IRA). ​

 • "אקטואר מלא" (Fellow)- במידה וחבר בעל מעמד "אקטואר מתמחה" מחזיק ב- 8 ההסמכות הבאות של הלשכה, החבר יהפוך לחבר במעמד "אקטואר מלא": הבאות: אקטואר סיכוני חיים (LRA); אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA); אקטואר סיכוני שוק (MRA); אקטואר סיכוני אשראי (CRA); אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA); אקטואר סיכוני השקעות (IRA); מעריך שווי מימון כמותי (QFV); מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM). ​

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

הערה: דמי החבר אינם בגין 12 חודשים ממועד החידוש אלא עד תום שנת החברות בלשכה, כאשר שנת החברות בלשכה מוגדרת מ- 1.1 בשנה מסוימת ועד ל- 31.12 בשנה שאחרי. למען הסר ספק תשלום דמי החבר הינו תשלום מלא גם אם החידוש נעשה באמצע שנת החברות, כמוגדר לעיל.

 

לא שילם חבר הלשכה דמי חבר המוטלים עליו ב- 1.1, תשלח לו הלשכה הודעה על חובתו לשלם את דמי החבר תוך 30 יום מיום ה- 1.1; לא שילם החבר חובו תוך תקופה זו, תפקע חברותו בלשכה.

 

הלשכה קבעה כי דמי החבר יהיו תנאי לחברות בלשכה. תקופת 30 הימים שנקבעה בין ההתראה ועד לפקיעת החברות נועדה לאפשר לחבר להסדיר את, לרבות על ידי שליחת בקשה לביטול החברות בלשכה ובכך לבטל את החוב ללשכה. חידוש החברות לאחר תקופה קצרה בה לא שולמו דמי חבר, תתאפשר באופן אוטומטי על ידי תשלום דמי החבר, ללא כל אפשרות להתערבות מטעמה של הלשכה. עם זאת, חידוש החברות לאחר תקופה ארוכה מ- 30 יום בה לא שולמו דמי חבר, לא תתאפשר באופן אוטומטי ותצריך פנייה ללשכה בכתב.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page