top of page

הסמכת "מעריך שווי מימון תאגידי" (CFV) 

הדרישות להסמכת CFV - מעריך שווי מימון תאגידי

הסמכת "מעריך שווי מימון תאגידי" (CFV- Corporate Finance Valuator) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בהערכות שווי של תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים.

אודות הסמכת ה- CFV

הסמכת "מעריך שווי מימון תאגידי" (CFV- Corporate Finance Valuator) הינה הסמכה מקצועית ייחודית של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

הסמכת ה- CFV הינה תעודת מקצוע למומחים העוסקים בהערכות שווי של תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים במגוון הקשרים:

 • לצרכי דיווח כספי, דהיינו, אמידת שווי הוגן על פי כללי חשבונאות בין לאומית (IFRS), תקינה אמריקאית (US GAAP) ותקינה חשבונאית ישראלית.

 • לצרכי עסקאות, דהיינו, היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ושינויי מבנה אחרים.

 • לצרכי מס, דהיינו, היערכות לדיונים עם רשויות המס

 • כחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים

 

הערכות שווי מימון תאגידי כוללות בין היתר את העבודות הבאות: 

 • הערכת שווי תאגידים ומגזרים.

 • בניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות.

 • אינדיקציות שווי לחברה.

 • אמידת שיעור ההיוון הראוי המשמש לקביעת נכס פיננסי.

 • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים.

 • ייחוס עלות רכישה, PPA – Purchase Price Allocation.

 • בדיקות פגימה (Impairment) לנכסים, לרבות מוניטין.

 • שווי הוגן אופציות משובצות.

 • שווי הוגן אופציות ריאליות.

 • שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים (ESOP)

 • הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית (409A).

 • פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)

 • כימות נזקים, אובדן רווחים ואובדן הכנסות

 • הערכת שווי איגרות חוב/הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות.

 • הערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים.

 • הערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות.

 • חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.

 • מיסוי בין לאומי - מחירי העברה בתנאי At Arm’s Length.

 • קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים.

 • הערכת שווי יחסי מיזוג

 

וועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- CFV עבור ארבע קטגוריות של מועמדים:

 

א) מועמדים המחזיקים בהסמכה בינלאומית השקולה להסמכת ה- CFV

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תעודת ההסמכה הבינלאומית על שם המועמד. ההסמכות הבאות הינן שקולות להסמכת ה- CFV:

 • ​"שמאי בכיר מוכר" (ASA- Accredited Senior Appraiser) בתחום הערכת שווי חברות (Business Valuation) של האגודה האמריקאית לשמאים (ASA- American Society of Appraisers); או

 • ​"חבר מוכר" (AM- Accredited Member) של האגודה האמריקאית לשמאים (ASA- American Society of Appraisers); או

 • "שמאי חברות מוסמך בכיר" (MCBA- Master Certified Business Appraiser) של המוסד לשמאי חברות (IBA- Institute of Business Appraisers); או

 • ​"שמאי חברות מוסמך" (CBA- Certified Business Appraiser) של המוסד לשמאי חברות (IBA- Institute of Business Appraisers); או 

 • "מעריך שווי חברות מאושר" (CBV- Chartered Business Valuator) של המוסד הקנדי למעריכי שווי חברות מאושרים (CICBV- Canadian Institute of Chartered Business Valuators); או

 • "אנליסט הערכות שווי מוסמך" (CVA- Certified Valuation Analyst) של האיגוד הלאומי למעריכי שווי ואנליסטים מוסמכים (NACVA- National Association of Certified Valuators and Analysts) בארה"ב; או

 • "אנליסט הערכות שווי מאושר" (AVA- Accredited Valuation Analyst) של האיגוד הלאומי למעריכי שווי ואנליסטים מוסמכים (NACVA- National Association of Certified Valuators and Analysts) בארה"ב; או

 • "מוסמך בהערכות שווי" (ABV- Accredited in Business Valuation) של המוסד האמריקאי לרואי חשבון מוסמכים (AICPA- American Institute of Certified Public Accountants); או

 • "מומחה להערכות שווי מוסמך בינלאומי" (ICVS- International Certified Valuation Specialist) של  האיגוד הבינלאומי ליועצים, מעריכי שווי ואנליסטים (IACVA- International Association of Consultants, Valuators and Analysts);

                                                                                                       וגם 

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- CFV.

ב) מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 6 התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום הערכות שווי של תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "מעריך שווי מימון תאגידי" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח CFV* אישי; וגם

 

6. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- CFV.

 

ג) מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 7 התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום הערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים; וגם

 

7. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- CFV.

 

ד) כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד ב- 5 התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס הבקשה לחברות ב- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "מעריך שווי מימון תאגידי" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח CFV* אישי; וגם

 

5. לשלוח את טופס הבקשה להסמכת ה- CFV.

 

*דו"ח CFV

דו"ח CFV עשוי לשמש לצרכי דיווח כספי (על פי תקני חשבונאות ישראליים, IFRS ו- US GAAP) במסגרת עסקאות ריאליות (לצרכי מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה, שינויי מבנה אחרים ועסקאות עם בעלי שליטה), כחוות דעת לרשויות רגולטוריות (הרשות לניירות ערך וה- SEC בארה"ב) וסטטוטוריות (רשות המסים בישראל וה- IRS בארה"ב) או כחוות דעת מומחה לבתי משפט (איזון משאבים כלכליים או סיכסוכים עסקיים).

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח CFV:

 • הערכת שווי תאגידים ומגזרים.

 • בניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות.

 • אינדיקציות שווי לחברה.

 • אמידת שיעור ההיוון הראוי המשמש לקביעת נכס פיננסי.

 • הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים.

 • ייחוס עלות רכישה, PPA – Purchase Price Allocation.

 • בדיקות פגימה (Impairment) לנכסים, לרבות מוניטין.

 • שווי הוגן אופציות משובצות.

 • שווי הוגן אופציות ריאליות.

 • שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים (ESOP)

 • הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית (409A).

 • פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)

 • כימות נזקים, אובדן רווחים ואובדן הכנסות

 • הערכת שווי איגרות חוב/הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות.

 • הערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים.

 • הערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות.

 • חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- CFV (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- CFV

 

תוכנית הסמכת ה- CFV

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page