top of page

הסמכות

חברי לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) רשאים להגיש בקשה להסמכה כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV), מעריך שווי מימון כמותי (QFV), מודליסט פיננסי וכלכלי (FEM), אקטואר סיכוני שוק (MRA), אקטואר סיכוני אשראי (CRA), אקטואר סיכונים תפעוליים (ORA), אקטואר סיכוני השקעות (IRA), אקטואר סיכוני חיים (LRA), אקטואר סיכונים פנסיוניים (PRA), אקטואר מתמחה (Associate) ואקטואר מלא (Fellow).  

 

הסמכות הלשכה נועדו להוות תו תקן ולשמש כאיתות למעסיקים/לקוחות/שותפים קיימים ופוטנציאליים ולקהילת מעריכי השווי, האקטוארים  ומנהלי הסיכונים הפיננסייפ בישראל בכללותה כי המוסמך הינו בקיא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום עיסוקו ועומד בכללי ההתנהגות המקצועית המחמירים של הלשכה הכוללים מקצועיות, מומחיות, אובייקטיביות, ויושרה בתחומי הייעוץ הכלכלי בהערכות שווי (QFV ,CFV או FEM) ובאקטואריה (LRA ,IRA ,ORA, CRA, MRA או PRA).

 

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את זכאותם של חבריה להפוך למוסמכים. רק חברים כשירים שהשיגו את אחת מההסמכות רשאים להשתמש בראשי התיבות המתאימים לצד שמם. כמו כן, הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הסטטוס "מוסמך" מחבר כשלהו, אם יתברר לה כי אותו חבר לא עומד יותר בדרישות הכשירות המקצועית, הסטנדרטים המקצועיים, או כללי האתיקה שנקבעו על ידיה. הסמכת חברים היא אחת ממטרות העל של הלשכה ועל כן היא מעודדת את חבריה שאינם מוסמכים לחתור להשגת הסמכותיה.

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page