top of page

תוכנית הסמכת ה- CFV 

תוכנית הסמכת ה- CFV - מעריך שווי מימון תאגידי

תוכנית הסמכת ה- CFV בנויה מ- 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א.

כל מודול בתוכנית הסמכת ה- CFV כולל 7 מפגשים עיוניים בני 6 שעות אקדמיות כ"א + מפגש מעשי בכיתת מחשב + מפגש בחינה. מעבר בין המודולים מותנה בעמידה בבחינות. ניתן להשתתף בכל אחד מהמודולים ולצבור אותם באופן הדרגתי להסמכה בתקופה שלא תעלה על 3 שנים.

 

ניתן להשתתף במודולים גם במסגרת קורסי השתלמות שלא לצורך הסמכה. במקרה זה לא נדרש לבצע מודולים קודמים כתנאי סף לקבלה והמודול אינו כולל מעבר בחינה ו/או הגשת דו"ח.

 

על מנת לקבל את הההסמכה המקצועית יידרש המועמד להכין דו"ח מסכם דוגמת עבודותיהם של פרקטיקנים בארץ ובחו"ל בתחום ההסמכה הרלוונטית. דו"ח זה ילווה את המוסמך בפעילותו כבעל משרד ייעוץ או במפגש עם מעסיקים ויהווה כרטיס כניסה ואיתות כי הוא אכן בקיא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום ההסמכה. 

 

עלות כל מודול הינה 4,200 ₪ + מע"מ. 

 

מועד פתיחה: 13/12/2015 

 

הלימודים יתקיימו בימי א', בקמפוס מכללת לווינסקי לחינוך בתל-אביב בין השעות 16:30-21:30. 

 

החניה חינם וניתן להגיע בקלות גם בתחבורה ציבורית.

 

טופס רישום למודול (קובץ PDF)

 

מודול FV301: גישת ההכנסות ומחיר ההון (קובץ PDF)

 

מודול FV302: גישת השוק, גישת הנכסים, דיסקאונטים ופרמיות (קובץ PDF)

 

מודול FV303: הערכת שווי יישויות שקופות (קובץ PDF)

 

מודול FV304: הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים (קובץ PDF)

 

מודול FV305: הערכות שווי מימון תאגידי (קובץ PDF)

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page