top of page

היועץ המשפטי של הלשכה

אילן קלמנוביץ, FEM ,QFV ,CFV

 

דוא"ל: ilan@business-law.co.il                           פרטי התקשרות:                                        

                                                                           רחוב הנחושת 10

אתר: www.business-law.co.il                              תל אביב, 6971072

 

                                                  (972) 3-644-9949

                                               (972) 54-248-0185

 

פרופיל:

עו"ד קלמנוביץ הינו מייסד והיועץ המשפטי של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל, מנכ"ל חברת לידרס ייעוץ וניהול בע"מ, חברה פרטית המתמחה בביצוע הערכות שווי בלתי תלויות לתאגידים, פרויקטים, מגזרים, נכסים בלתי מוחשיים, מחירי העברה בין חברתיים, נכסים והתחייבויות המועברים בעסקאות עם בעלי שליטה ומבצעת עבודות ייחוס עלויות רכישה (PPA) ותמחור מכשירי הון וחוב מורכבים, נגזרים פיננסיים משובצים, איגרות חוב להמרה ואופציות, ESOP ו- 409A, זכויות והתחייבויות מותנות, ערבויות נזיקין ובטוחות.

 

חוות הדעת והערכות השווי ניתנות לצרכי אמידת השווי ההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין לאומיים (IFRS), ישראליים ואמריקאיים (US GAAP), לצרכי היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים, רכישות, תהליכי מכירה ודיספוזיציות אחרות, לצרכי היערכות לדיונים עם רשויות המס השונות, רשויות ניירות ערך ורשויות סטטוטוריות ורגולטוריות אחרות, בארץ ובחו"ל, לצרכי עסקאות עם בעלי שליטה או עניין וכחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים, למטרות חשבונאיות ועסקיות אחרות.

 

במהלך שלושת העשורים האחרונים האחרונים, מר קלמנוביץ היה מעורב באופן פעיל בביצוע, פיקוח וניהול של הערכות שווי ועבודות ייעוץ כלכליות למאות חברות ציבוריות ופרטיות, השתתף בכתיבת הפרק הכלכלי בחוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה 2005 ובנוסף ניהל וביצע מאות תחשיבי פיצוי לעסקים שפונו במסגרת החוק.

 

עו"ד קלמנוביץ מחזיק בתואר .M.B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, תואר B.Sc ׁ(בהצטיינות) בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ותואר L.LB במשפטים ממכללת שערי משפט. עו"ד קלמנוביץ בעל רישיון עורך דין בישראל מטעם לשכת עורכי הדין בישראל, רישיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון מגשר מטעם הנהלת בתי המשפט. בנוסף, עו"ד קלמנוביץ מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (CFV), מעריך שווי מימון כמותי (QFV) וכמודליסט פיננסי וכלכלי (FEM) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page