top of page

הסמכת "אקטואר סיכוני שוק" (MRA) 

הדרישות להסמכת MRA - אקטואר סיכוני שוק

הסמכת "אקטואר סיכוני שוק" (MRA- Market Risk Actuary) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק.

 

ועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- MRA עבור ארבעה סוגי מועמדים:

 

מועמדים המחזיקים בהסמכה הבינלאומית השקולה להסמכת ה- MRA

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תעודת ההסמכה הבינלאומית על שם המועמד. ההסמכות הבאות הינן שקולות להסמכת ה- MRA:

  • ​"מנהל סיכונים פיננסיים" (FRM®- Financial Risk Manager) של האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP- Global Association of Risk Professionals); או

  • ​"מנהל סיכונים מומחה" (PRM™- Professional Risk Manager) של האיגוד הבינלאומי למנהלי סיכונים מומחים (PRMIA- Professional Risk Managers' International Association).

                                                                                                       וגם 

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות.

מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בחמשת התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני שוק" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח MRA* אישי. 

 

מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בששת התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני השוק.

 

כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "אקטואר סיכוני שוק" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח MRA* אישי. 

 

*דו"ח MRA

דו"ח MRA עשוי לשמש ליישום הוראות רגולטוריות מקומיות (הוראות של המפקח על הבנקים, הוראות של המפקח על הביטוח והוראות של רשות ניירות ערך) ובינלאומיות (באזל III/II בבנקאות וסולבנסי II בביטוח.

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח MRA:

  • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני שוק (אנליטי, היסטורי, מונטה קרלו) במסגרת הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2, במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס;

  • מבחני קיצון למודלים של של VaR של סיכוני שוק (אנליטי, היסטורי, מונטה קרלו);

  • בניית מטריצות של קורלציות בין גורמי סיכון או מידול קופולות;

  • הערכת שווי אג"ח מגובות משכנתאות (MBS);

  • בניית עקומי תשואות להיוון תזרימי המזומנים של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים בכלל ולצרכי שוק עמוק (IAS 19);

  • בניית עקומי סטיות תקן או חיוכי תנודתיות.

 

 

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- MRA (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- MRA

 

תוכנית הסמכת ה- MRA

 

 

 

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page