top of page

הסמכת "אקטואר סיכונים תפעוליים" (ORA) 

הדרישות להסמכת ORA - אקטואר סיכונים תפעוליים

הסמכת "אקטואר סיכונים תפעוליים" (ORA- Operational Risk Actuary) של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מהווה את הסטנדרט הגבוה והראוי ביותר בקרב אנשי המקצוע בישראל העוסקים בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים.

ועדת ההסמכה של הלשכה קבעה דרישות לקבלת הסמכת ה- ORA עבור ארבעה סוגי מועמדים:

 

מועמדים המחזיקים בהסמכה בינלאומית השקולה להסמכת ה- ORA

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תעודת ההסמכה הבינלאומית על שם המועמד. ההסמכות הבאות הינן שקולות להסמכת ה- ORA:

  • ​"מנהל סיכונים פיננסיים" (FRM®- Financial Risk Manager) של האיגוד העולמי למומחי סיכונים (GARP- Global Association of Risk Professionals); או

  • ​"מנהל סיכונים מומחה" (PRM™- Professional Risk Manager) של האיגוד הבינלאומי למנהלי סיכונים מומחים (PRMIA- Professional Risk Managers' International Association).

                                                                                                       וגם 

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות.

מועמדים בעלי ניסיון משמעותי

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בחמשת התנאים הבאים:

1. להוכיח "ניסיון משמעותי" בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים, כאשר הוכחת ניסיון משמעותי יכולה לבוא לידי ביטוי באחת מהדרכים הבאות:

   א. שליחת מכתב מהמעסיק המאשר כי המועמד עסק בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים, בתקופה של לפחות שנתיים, מותנה באישור ועדת ההסמכה של הלשכה; או

    ב. שליחת 10 עבודות ייעוץ כלכלי בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים, שבהן תפקידו של המועמד היה משמעותי דיו על מנת ששמו יאוזכר בדו"חות העבודות הללו או שחתימתו תתנוסס עליהן; או

    ג. שליחת כותר (שם ספר) בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול סיכוני האשראי, אשר שמו של המועמד מתנוסס עליו ככותב הספר.

                                                                                                       וגם

2. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

3. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

4. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

5. לסיים בהצלחה את המודול החמישי (מודול ההתמחות) של תכנית ההסמכה "אקטואר סיכונים תפעוליים" של הלשכה, הכולל 42 שעות אקדמיות. סיום בהצלחה של המודול החמישי פירושו מעבר בהצלחה של מבחן המודול וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח ORA* אישי. 

 

מועמדים בעלי תואר דוקטור במימון ו/או כלכלה

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בששת התנאים הבאים:

1. שליחת צילום של תואר שלישי במימון/כלכלה (Ph.D in Finance/ Economics) או תואר שלישי במנהל עסקים (DBA- Doctor of Business Administration) מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. שליחת 2 מאמרים אקדמיים, בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים, שפורסמו בכתבי עת שפיטים המוכרים בעולם האקדמי ואשר שמו של המועמד מתנוסס עליהם ככותב המאמר; וגם

 

3. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

4. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

5. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

6. לעבור בהצלחה ראיון עם ועדת ההסמכה של הלשכה, שבו על המועמד להפגין ידע משמעותי בתיאוריות, מתודולוגיות ושיטות עבודה המקובלות בפרקטיקה בתחום המיפוי, המידול, המדידה וניהול הסיכונים התפעוליים, סיכוני הנזילות, סיכוני המודל והסיכונים האינטגרטיביים.

 

כל היתר

על המועמדים מקבוצה זו לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

1. לשלוח צילום של תואר ראשון ו/או שני בפיננסים (כגון: כלכלה, מימון, מנהל עסקים, ניהול, חשבונאות, או תחום פיננסי אחר) או במדעים מדוייקים (כגון: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה ומדעי החיים) או במדעי ההנדסה מאוניברסיטה או ממכללה אקדמית מוכרת; וגם

 

2. לשלוח את טופס בקשת החברות ל- IAVFA; וגם

 

3. לשלוח 3 טפסי המלצה ממעסיקים/שותפים/לקוחות; וגם

 

4. לסיים בהצלחה את תכנית ההסמכה "אקטואר סיכונים תפעוליים" של הלשכה, הכוללת 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. סיום בהצלחה פירושו מעבר בהצלחה של 5 מבחני המודולים וכן קבלת ציון עובר על הגשת דו"ח ORA* אישי. 

 

*דו"ח ORA

דו"ח ORA עשוי לשמש ליישום הוראות רגולטוריות מקומיות (הוראות של המפקח על הבנקים, הוראות של המפקח על הביטוח והוראות של רשות ניירות ערך) ובינלאומיות (באזל III/II בבנקאות וסולבנסי II בביטוח.

 

להלן כמה דוגמאות לדו"ח ORA:

  • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכונים תפעוליים (גישת LDA) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס;

  • פיתוח, יישום ותיקוף מודלים של VaR של סיכוני נזילות (אקסוגני, אנדוגני והמרווח הקבוע) במסגרת רגולציה לחברות תעודות סל, לחברות ביטוח, לבנקים, לגופים מוסדיים ולחברות פורקס;

  • אמידת הנזילות בסיכון (LaR) ומח"מ הנזילות.

 

 

 

טופס בקשה לחברות ב- IAVFA (קובץ PDF)

 

טופס בקשה להסמכת ה- ORA (קובץ PDF)

 

טופס מכתב המלצה (קובץ PDF)

 

שימוש הולם בהסמכת ה- ORA

 

תוכנית הסמכת ה- ORA

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page