top of page

תוכנית הסמכת ה- PRA 

תוכנית הסמכת ה- PRA - אקטואר סיכונים פנסיוניים

תוכנית הסמכת ה- PRA בנויה מ- 240 שעות אקדמיות המחולקות ל- 5 מודולים (קורסים) בני 48 שעות אקדמיות כ"א. ארבעת המודולים הראשונים משותפים לכל ההסמכות באקטואריה פיננסית (LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ו- PRA) ומודול 5 הינו מודול ההתמחות.

כל מודול בתוכנית הסמכת ה- PRA כולל 7 מפגשים עיוניים בני 6 שעות אקדמיות כ"א + מפגש מעשי בכיתת מחשב + מפגש בחינה. מעבר בין המודולים מותנה בעמידה בבחינות. ניתן להשתתף בכל אחד מהמודולים ולצבור אותם באופן הדרגתי להסמכה בתקופה שלא תעלה על 3 שנים.

 

לאחר קבלת אחת מההסמכות באקטואריה פיננסית (LRA ,IRA ,ORA ,CRA ,MRA ו- PRA) ניתן באמצעות מודול התמחות אחד בלבד לקבל הסמכה נוספת באקטואריה פיננסית. הדבר נכון רק להסמכות הלשכה באקטואריה פיננסית הבנויות מ- 4 מודולים ראשונים זהים וממודל התמחות שונה כל אחת.

 

ניתן להשתתף במודולים גם במסגרת קורסי השתלמות שלא לצורך הסמכה. במקרה זה לא נדרש לבצע מודולים קודמים כתנאי סף לקבלה והמודול אינו כולל מעבר בחינה ו/או הגשת דו"ח.

 

על מנת לקבל את ההסמכה המקצועית יידרש המועמד להכין דו"ח מסכם דוגמת עבודותיהם של פרקטיקנים בארץ ובחו"ל בתחום ההסמכה הרלוונטית. דו"ח זה ילווה את המוסמך בפעילותו כבעל משרד ייעוץ או במפגש עם מעסיקים ויהווה כרטיס כניסה ואיתות כי הוא אכן בקיא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום ההסמכה. 

 

עלות כל מודול הינה 4,200 ₪ + מע"מ.

 

מועד פתיחה: 8/10/2015

 

הלימודים יתקיימו בימי ה', בקמפוס מכללת לווינסקי לחינוך בתל-אביב בין השעות 16:30-21:30. 

 

החניה חינם וניתן להגיע בקלות גם בתחבורה ציבורית.

 

טופס רישום למודול (קובץ PDF)

 

מודול FA201: יסודות האקטואריה הפיננסית (קובץ PDF)

 

מודול FA202: ניתוח כמותי (קובץ PDF)

 

מודול FA203: שווקים ומוצרים פיננסיים (קובץ PDF)

 

מודול FA204: מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית (קובץ PDF)

 

מודול FA210: אקטואריית סיכונים פנסיוניים (קובץ PDF)

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page