top of page

תקינה מקצועית

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) מאמצת את כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של המועצה לתקני הערכות שווי בינלאומיים (IVSC- International Valuation Standards Council) במטרה ליצור שפה אחידה ובין-לאומית על פי הפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם.


לעת עתה לא תורגמו כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של ה- IVSC, אך בהמשך הלשכה תפעל לתרגמם לעברית.

כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של ה- IVSC מייצגים מערכת סטנדרטים גלובלית אחידה להערכות שווי ואקטואריה פיננסית, הן בתחום של כללי אתיקה כגון מניעת ניגודי עניינים והן בהעלאת הרמה המקצועית, עריכת קורסים ומבחנים בתחום.

 

תקנים אלו אומצו עד כה על ידי 75 גופים במעל ל-50 מדינות, בין היתר, על ידי האיגוד הלאומי של מעריכי השווי (NACVA), על ידי המוסד הקנדי למעריכי שווי חברות מוסמכים (CICBV) וע"י מועצת מעריכי השווי בסין. 

 

ה- IVSC מכירה בלשכה כגוף המקצועי המלווה את העוסקים בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישראל. הלשכה חברה ב- IVSC ושותפה פעילה בועדותיה בכל הקשור לגיבוש סטנדרטים מקצועיים. 

 

להלן מספר קישורים - לחצו על הקישור כדי לצפות במסמך המלא:

 

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page