top of page

ועדת ההיגוי

להובלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) נרתמה שורה של מומחים מובילים, עתירי ניסיון, הרואים בהערכות שווי ובאקטואריה פיננסית דרך חיים.  

 

הרכבה של ועדת ההיגוי, לצד ניסיונם הפרקטי והאקדמי של חבריה, מחזק את יכולותיה של הלשכה, מדגיש את חשיבות החזון והדרך בה היא צועדת ומציב אותה בשורה אחת עם ארגונים מקצועיים דומים ברחבי העולם.

 

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA) הינה איגוד אקטוארי מוכר בישראל להסמכת אקטוארים ומעריכי שווי, אשר תעודותיו קיבלו הכרה מצד רשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות של מדינת ישראל, כמו גם מחברות ממשלתיות שונות.

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page