top of page

קורס "התמחות (סטאז') בהערכות שווי של תאגידים"

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה בהערכות שווי תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים 

 

מודול FV301: גישת ההכנסות ומחיר ההון (קובץ PDF)

 

מודול FV302: גישת השוק, גישת הנכסים, דיסקאונטים ופרמיות (קובץ PDF)

 

מודול FV303: הערכת שווי יישויות שקופות (קובץ PDF)

 

מודול FV304: הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים (קובץ PDF)

 

מודול FV305: הערכות שווי מימון תאגידי (קובץ PDF)

 

 

 

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה בהערכות שווי נגזרים ומכשירים פיננסיים מורכבים

 

מודול FV401: שוקי עתידיות ואופציות (קובץ PDF)

 

מודול FV402: מוצרים נגזרים ואקטואריה פיננסית (קובץ PDF)

 

מודול FV403: נגזרים מתקדמים (קובץ PDF)

 

מודול FV404: מידול נגזרים ב- VBA (קובץ PDF)

 

מודול FV405: הערכות שווי מימון כמותי (קובץ PDF)

 

 

 

ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה במידול פיננסי וכלכלי בתוכנת אקסל 

 

מודול FV201: מודלים של מימון תאגידי (קובץ PDF)

 

מודול FV202: מודלים של תיקים (קובץ PDF)

 

מודול FV203: מודלים לתמחור אופציות (קובץ PDF)

 

מודול FV204: איגרות חוב ומח"מ (קובץ PDF)

 

מודול FV205: מידול פיננסי וכלכלי (קובץ PDF)

 

.(IAVFA) כל הזכויות שמורות ללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל © 

bottom of page